นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญาเอก) เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญาเอก) เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญาเอก) เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Additional information