โครงการ/กิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรุ่นที่ 7 และทบทวนผลการเรียนรุ่นที่ 6
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรุ่นที่ 7 และทบทวนผลการเรียนรุ่นที่ 6
การประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 (28-29 มิถุนายน 2561)
การประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 (28-29 มิถุนายน 2561)

Additional information