ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
การสัมมนาเชิงวิชาการ โดย ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ Written by Super User 26
การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 Written by Super User 128
สรุปผลการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 Written by Super User 122
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ป.เอก Written by Super User 111
ประกาศสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Written by Super User 48
ประกาศสอบวิทยานิพนธ์ Written by สุภาพร บุตรศรี 71
ประกาศสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Written by Super User 47
ประชุมสัมมนานานาชาติ "การวิจัย วัดผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 " ณ มหาวิทยาลัยบูรพา Written by Super User 123
ประกาศสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณเสมอ สุวรรณโค Written by Super User 97
ประกาศสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณพงศกร พิมพะนิตย์ Written by Super User 107