อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ   คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

10

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กศ.. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (พ.ศ.2541)

ศษ.. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (พ.ศ.2532)

กศ.. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก (พ.ศ.2530)

jumlong

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ

วุฒิการศึกษา

ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2554)

วท.ม.(สถิติประยุกต์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (พ.ศ.2544)

วท.บ.(สถิติประยุกต์) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ.2539)

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา

..(การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.2536)

ศษ.. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ.2528)

วท..(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ. 2521)

32

อาจารย์ ดร.รสวลีย์  อักษรวงศ์

ตำแหน่ง  อาจารย์

วุฒิการศึกษา

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ.2545)

ศษ.. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (พ.ศ. 2535)

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2522)

41

อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553)

ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2547)

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (พ.ศ.2544)

 

 

อาจารย์ประจำ

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ  คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

05

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย   เชื้อสาธุชน

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา)

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Research and Evaluation) University of the Philippines  (1989)

กศ.. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. 2522)

กศ.. (คณิตศาสตร์วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (พ.ศ. 2517)

01

รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร  ธิปัตดี

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.2540)

ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.2530)

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ มหาสารคาม (พ.ศ.2525)

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Education) Edith Cowan University, Australia  (2008)

กศ.. (การวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (.. 2520)

Graduate Diploma of Science in Interdisciplinary StudiesEdith Cowan University, Australia

   (2000)

กศ.. (คณิตศาสตร์)   วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (พ.ศ. 2517)

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการท่องเที่ยว

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Business Studies) Edith Cowan University, Australia  (2003)

กศ.. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. 2535)

กศ.. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (พ.ศ. 2522)

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 )

กศ.. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2535)

.. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2532)

25

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม

ตำแหน่ง อาจารย์

 วุฒิการศึกษา

.. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (.. 2543)

.. (สถิติการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.. 2535)

.. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี   (พ.. 2529)

171

อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม

ตำแหน่ง  อาจารย์

วุฒิการศึกษา

ศษ.ด.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2556)

ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2538)

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูสุรินทร์  (พ.ศ.2531)

8.

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว

ตำแหน่ง  อาจารย์

วุฒิการศึกษา

กศ.. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ.2555)

กศ.. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2551)

กศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (การประถมศึกษา) (โครงการคุทายาท)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                             

       (พ.ศ.2539)

9.

อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  สวัสดิ์ไธสง

ตำแหน่ง  อาจารย์

วุฒิการศึกษา

Ph.D.(Science and Technology Education) ปริญญาโทควบเอก มหาวิทยาลัยมหิดล

         (พ.ศ.2553)

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ.2547)

วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (พ.ศ.2546)

10.

อาจารย์ ดร.ชญาดา  ดานุวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Applied Linguistics) Edith Cowan University, Australia,  (2006)

ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2537)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  (พ.. 2525)