ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 ต่อมาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2553  โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2553  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจุบันหลักสูตรมีบุคลากรประกอบด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ จำนวน 14 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน นักศึกษา รุ่นที่ 9-12 จำนวน 80 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

          ทำเนียบประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

             1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน     พ.ศ.2541-2543

              2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล          พ.ศ.2543-2544

              3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง   พ.ศ.2544-2547

              4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน  เทพรงรอง    พ.ศ.2547-2548

              5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน     พ.ศ.2548-2552

              6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล          พ.ศ.2552-2553

              7. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม                 พ.ศ.2553-2554

              8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง   พ.ศ.2554-2558

              9. อาจารย์ ดร.รสวลีย์  อักษรวงศ์                  พ.ศ.2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2559

1.

อาจารย์ ดร.รสวลีย์  อักษรวงศ์

ประธานกรรมการ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

กรรมการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล

กรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ

กรรมการ

5.

อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

กรรมการและเลขานุการ

ที่ตั้ง

           สำนักงานหลักสูตร ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลฯ

จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000   โทร. 045 352000 ต่อ 3002  

           www.res-eva.ubru.ac.th,  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           facebook/หลักสูตรปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา UBRU

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร: นางชฎารัตน์  พันธ์สว่าง  โทร.086 6741312

                                e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                เวลาทำการ  08.30-16.00 น. หยุดวันพุธและพฤหัสบดี