แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2559

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ข้อมูลทั่วไป

      1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ภาษาอังกฤษ             :  Master of Education Program in Educational Research and Evaluation 

      2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       : ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Education (Educational Research and Evaluation)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

 

      3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 

      4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2  ปี

4.2  ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

4.3  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

4.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

         5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541  

 

          6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1  นักวิจัยทางการศึกษา

6.2  นักประเมินทางการศึกษา

6.3  นักวิชาการทางการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ในสถานศึกษา
ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน

6.คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ปรัชญา  

            หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม  โดยยึดแนวคิดที่ว่า  การวิจัยสามารถเป็นทั้งกระบวนการสร้างองค์ความรู้และสร้างกระบวนการพัฒนา

 

วัตถุประสงค์

              เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1)   มีความตระหนัก สามารถสนับสนุน และจัดการกรณีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณนักวิจัยและคุณธรรมของผู้ประเมินผลการศึกษา

2)   มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และประยุกต์สิ่งดังกล่าวไปสู่การดำเนินการวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ

3)   มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินโครงการวิจัยหรือประเมินผลการศึกษาบนพื้นฐานของการขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการวิจัยและประเมินผลการศึกษาให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญ

4)   มีความสามารถในการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการดำเนินโครงการวิจัยหรือประเมินผลการศึกษา บนพื้นฐานของการจัดการและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ สัมพันธภาพที่ดี และภาวะผู้นำเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

5) มีความสามารถในการคัดกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิจัย หรือประเมินผลการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และสื่อสาร
ไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพวิจัยและประเมินผลการศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

           หลักสูตรกำหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ SMART

 

S =  Spirituality       (ผู้นำทางวิชาการ)

M = Morality          (มีจรรยาบรรณ)

A = Accountability  (มีความรับผิดชอบ)

R = Research         (มีความเป็นนักวิจัย)

T = Team and Technology (ทำงานเป็นทีมและก้าวทันเทคโนโลยี)