สถิติจำนวนนักศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

 

        1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม พฤษภาคม

         2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                  ผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาวิชาและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษาที่รับสมัคร

         3.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

แผนการศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

ชั้นปีที่ 1

15

15

15

15

15

ชั้นปีที่ 2

-

15

15

15

15

รวม

15

30

30

30

30

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

15

15

15

15

         4. ระบบการศึกษา

               ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  โดยรายวิชาที่จัดสอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค