รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รวม Links ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext)

            ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext) - Tuesday, 16 September 2008 17:56:30 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงวารสารทางวิชาการ ซึ่งมีไฟล์ Fulltext 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (full text) 

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (full text) 

http://www.lib.su.ac.th/thesis 

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (abstract only) 

http://lib2002.lib.ru.ac.th/iwebsrv/add-in/isearch2/isengine.asp?drw=001 

4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (full text) 

http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp 

5. มหาวิทยาลัยบูรพา (full text) 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 

6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (abstract) 

http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html#N1 

7. ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/แผนการสอน และอื่นๆ ของ 6 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี

http://chonlinet.lib.buu.ac.th/interweb/jsp/ShowResultDetail.jsp 

8. ฐานข้อมูล full text ของมหาวิทยาลัยใน ตปท. (อ่านวิธีการใช้ก่อนครับ) 

http://www.tu.ac.th/cgi-bin/arts/tourism/fulltext.html 

9. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Full text) 

http://dcmslib.tsu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (full text) 

http://ethesis.lib.kmutt.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 

11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสมัครง่ายมาก 

http://elibrary.trf.or.th 

12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (full text) 

http://dcms.lib.ubu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 

13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (full text) 

http://dcms.mfu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 

14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (full text) 

http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/ 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (full text) 

http://sutlib1.sut.ac.th/Thesis/Search/Thesis.cfm 

16. คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย (abstract) 

http://cuir.car.chula.ac.th/ 

17. CHE pdf Dissertation full text 

http://ebook.thailis.or.th/    

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

 ฐานข้อมูล PDF Dissertation Full Text 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC-Thesis) 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธืมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์ e-book และเอกสารหายาก

อิเล็กทรอนิส์ (e-rare) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วิทยานิพนธ์และงานวิจัยมหาวิทยาลับมหาสารคาม 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Fulltext) 

 ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ไม่มีสาขาพยาบาล) 

 ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Fulltext) 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพิทเบิร์ก 

สหรัฐอเมริกา (Free! Fulltext) 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (Fulltext) 

 International Thesis & Dissertation on-line Digital Library & Bookstore 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี

 Theses Canada 

 วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 Thai Theses วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ 

 NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS 

 ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ฐารข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

และ มหาวิทยาลัยราชมงคล (FullText) 

 ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 DOAJ Open Access 

 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2536-2547 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 http://adt.caul.edu.au 

 ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

 

ความรู้เกี่ยวกับวิจัย  

1. วิจัยคืออะไร 

2. วิจัยและสถิติ 

3. จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย 

4. ธรรมชาติของการวิจัย 

5. ลำดับขั้นในการวิจัย 

6. ประโยชน์ของการวิจัย 

7. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย 

8. ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการวิจัย 

9. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 

10. ประเภทของการวิจัย 

11. แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย 

12. แหล่งของปัญหาสำหรับการวิจัย 

13. การตั้งชื่อเรื่องวิจัย 

14. ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย 

15. การเขียนคำจำกัดความของปัญหา 

16. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

17. การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

18. ตัวแปรและชนิดของตัวแปร 

19. สมมติฐาน : ความหมายและประเภท 

20. การสุ่มตัวอย่าง 

21. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

22. การวิจัยเชิงบรรยาย 

23. การวิจัยเชิงทดลอง 

24. การวิจัยเชิงทดลอง

ความรู้เกี่ยวกับสถิติ

1. สถิติ : ความหมายและประเภท 

2. มาตราการวัด 

3. ระดับนัยสำคัญ 

4. Stem and Leaf 

5. Boxplots 

6. Scatter Plots 

7. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

8. โมเมนท์รอบค่าเฉลี่ย ความเบ้ และความโด่ง 

9. การแจกแจงรูปแบบต่าง ๆ 

10. การวัดการกระจาย 

11. การเลือกการวัดการกระจายที่เหมาะสมกับข้อมูล 

12. Type I Error, Type II Error และอำนาจการทดสอบ 

13. เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) 

14. คะแนนมาตรฐาน (z score) 

15. ค่าผิดปกติ (Outliers) 

16. แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

17. การแจกแจงปกติ (The Normal Curve) 

18. ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (The Central Limit Theorem) 

19. การแปลงฟิชเชอร์ z และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าสหสัมพันธ์ 

20. การแจกแจง t (Student's t Distribution) 

21. การทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 

22. การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 2 กลุ่ม 

23. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) 

24. การวิเคราะห์ t-test เหมือนกับการวิเคราะห์ regression 

25. การวิเคราะห์ ANOVA เหมือนกับการวิเคราะห์ regression 

26. การวัดความสัมพันธ์ : Pearson's Sample Correlation Coefficient 

27. การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การอธิบาย (Coefficient of Determination) 

28. สหสัมพันธ์แยกส่วน (Partial Correlation) 

29. สหสัมพันธ์ปรับแก้ 

30. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (The Spearman Rank Difference Method) 

31. ดัชนีการกระจายของข้อมูลนามบัญญัติ (Index of Dispersion : D) 

32. อัตราส่วนออด (Odds Ratio) 

33. สหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation) 

34. ไคสแควร์ 

35. ชนิดของ Residual ในการวิเคราะห์การถดถอย 

36. Distances Statistics ในการวิเคราะห์การถดถอย 

37. การแจกแจงปกติของตัวแปรหลายตัว (The Multivariate Normal Distribution) 

38. Hotelling's T2 

39. ตัวแปรดัมมี่ 

40. การทดสอบช่วงห่างระหว่างกลุ่ม 

41. Collinearity 

42. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

43. การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel) ด้วยโปรแกรม HLM 4.01 

44. แนะนำการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) 

45. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท (MANOVA and Discriminant Analysis) 

46. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งตัวประกอบ 

47. การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Procedures) 

48. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

49. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

50. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายองค์ประกอบ 

51. 1. Qualitative Variable, Quantitative Variable

52. 2. Independent Variable, Dependent Variable

53. 3. Scale of Measurement = Nominal, Ordinal, Interval, Ratio

54. 4. Descriptive Statistics, Inferential Statistics

55. 5. Null Hypothesis (Ho), Alternative Hypothesis (Ha)

56. 6. Normal distribution

57. 7. Non Parametric Statistics เช่น Chi-square distribution

58. 8. Chi-Square test ของ Observed 2 ข้อมูล และ Expected

59. 9. Chi-Square test 2x2 Table, Row Column (Crosstabs)

60. 10. Relative Risk, Odds Ratio

61. 11. Parametric Statistics เช่น T test

62. 12. ANOVA Analysis of Variance

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย

ทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory

กระบวนการเรียนรู้

พุทธิพิสัย Cognitive Domain

จิตพิสัย Affective Domain

ทักษะพิสัย Psychomotor Domain

สมรรถนะ Competency

กระบวนทัศน์ Paradigm

พฤติกรรมมนุษย์ Behavior

การแก้ปัญหา Solve Problem

ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

แรงจูงใจ Motives

ทัศนคติ Attitude

ความเป็นผู้นำ Leadership

มนุษยสัมพันธ์ Human Relations

เชาว์อารมณ์ EQ

ความเครียด Stress

บุคลิกภาพ Personality

ความรู้คุณค่าในตัวเอง Self-Esteem

พลังแห่งการหยั่งรู้ Intuitive Power

สุขภาพจิต Mental Health

อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

ศิลปแห่งสนทนา Dialogue

จิต Mind

พลังจิต (Gsychergy)

จิตใต้สำนึก Subconscious

ความกล้าความกลัว

ความรู้สึกใกล้ชิด Immediacy

เครือข่าย Networking

ข่ายใยชีวิต Web of Life

สมอง Brain

หัวใจพุทธศาสนา

 

รวม Links ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext)            ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์ (Fulltext) - Tuesday, 16 September 2008 17:56:30 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงวารสารทางวิชาการ ซึ่งมีไฟล์ Fulltext 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (full text) http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (full text) http://www.lib.su.ac.th/thesis 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (abstract only) http://lib2002.lib.ru.ac.th/iwebsrv/add-in/isearch2/isengine.asp?drw=001 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (full text) http://www.odi.stou.ac.th/STOUthesis/pagesearchres4.asp 5. มหาวิทยาลัยบูรพา (full text) http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (abstract) http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html#N1 7. ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/แผนการสอน และอื่นๆ ของ 6 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรีhttp://chonlinet.lib.buu.ac.th/interweb/jsp/ShowResultDetail.jsp 8. ฐานข้อมูล full text ของมหาวิทยาลัยใน ตปท. (อ่านวิธีการใช้ก่อนครับ) http://www.tu.ac.th/cgi-bin/arts/tourism/fulltext.html 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ (Full text) http://dcmslib.tsu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (full text) http://ethesis.lib.kmutt.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสมัครง่ายมาก http://elibrary.trf.or.th 12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (full text) http://dcms.lib.ubu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (full text) http://dcms.mfu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (full text) http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/ 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (full text) http://sutlib1.sut.ac.th/Thesis/Search/Thesis.cfm 16. คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย (abstract) http://cuir.car.chula.ac.th/ 17. CHE pdf Dissertation full text http://ebook.thailis.or.th/     ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  ฐานข้อมูล PDF Dissertation Full Text  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC-Thesis)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธืมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์ e-book และเอกสารหายากอิเล็กทรอนิส์ (e-rare) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิทยานิพนธ์และงานวิจัยมหาวิทยาลับมหาสารคาม  ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Fulltext)  ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ไม่มีสาขาพยาบาล)  ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Fulltext)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพิทเบิร์ก สหรัฐอเมริกา (Free! Fulltext)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (Fulltext)  International Thesis & Dissertation on-line Digital Library & Bookstore  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี Theses Canada  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  Thai Theses วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์  NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS  ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฐารข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎและ มหาวิทยาลัยราชมงคล (FullText)  ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  DOAJ Open Access  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2536-2547 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  http://adt.caul.edu.au  ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ความรู้เกี่ยวกับวิจัย  1. วิจัยคืออะไร 2. วิจัยและสถิติ 3. จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย 4. ธรรมชาติของการวิจัย 5. ลำดับขั้นในการวิจัย 6. ประโยชน์ของการวิจัย 7. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย 8. ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการวิจัย 9. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 10. ประเภทของการวิจัย 11. แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย 12. แหล่งของปัญหาสำหรับการวิจัย 13. การตั้งชื่อเรื่องวิจัย 14. ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย 15. การเขียนคำจำกัดความของปัญหา 16. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 17. การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 18. ตัวแปรและชนิดของตัวแปร 19. สมมติฐาน : ความหมายและประเภท 20. การสุ่มตัวอย่าง 21. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 22. การวิจัยเชิงบรรยาย 23. การวิจัยเชิงทดลอง 24. การวิจัยเชิงทดลองความรู้เกี่ยวกับสถิติ1. สถิติ : ความหมายและประเภท 2. มาตราการวัด 3. ระดับนัยสำคัญ 4. Stem and Leaf 5. Boxplots 6. Scatter Plots 7. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 8. โมเมนท์รอบค่าเฉลี่ย ความเบ้ และความโด่ง 9. การแจกแจงรูปแบบต่าง ๆ 10. การวัดการกระจาย 11. การเลือกการวัดการกระจายที่เหมาะสมกับข้อมูล 12. Type I Error, Type II Error และอำนาจการทดสอบ 13. เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) 14. คะแนนมาตรฐาน (z score) 15. ค่าผิดปกติ (Outliers) 16. แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 17. การแจกแจงปกติ (The Normal Curve) 18. ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (The Central Limit Theorem) 19. การแปลงฟิชเชอร์ z และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าสหสัมพันธ์ 20. การแจกแจง t (Student's t Distribution) 21. การทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 22. การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 2 กลุ่ม 23. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) 24. การวิเคราะห์ t-test เหมือนกับการวิเคราะห์ regression 25. การวิเคราะห์ ANOVA เหมือนกับการวิเคราะห์ regression 26. การวัดความสัมพันธ์ : Pearson's Sample Correlation Coefficient 27. การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การอธิบาย (Coefficient of Determination) 28. สหสัมพันธ์แยกส่วน (Partial Correlation) 29. สหสัมพันธ์ปรับแก้ 30. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (The Spearman Rank Difference Method) 31. ดัชนีการกระจายของข้อมูลนามบัญญัติ (Index of Dispersion : D) 32. อัตราส่วนออด (Odds Ratio) 33. สหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation) 34. ไคสแควร์ 35. ชนิดของ Residual ในการวิเคราะห์การถดถอย 36. Distances Statistics ในการวิเคราะห์การถดถอย 37. การแจกแจงปกติของตัวแปรหลายตัว (The Multivariate Normal Distribution) 38. Hotelling's T2 39. ตัวแปรดัมมี่ 40. การทดสอบช่วงห่างระหว่างกลุ่ม 41. Collinearity 42. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 43. การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel) ด้วยโปรแกรม HLM 4.01 44. แนะนำการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) 45. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรและการวิเคราะห์จำแนกประเภท (MANOVA and Discriminant Analysis) 46. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งตัวประกอบ 47. การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Procedures) 48. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 49. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 50. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายองค์ประกอบ 51. 1. Qualitative Variable, Quantitative Variable52. 2. Independent Variable, Dependent Variable53. 3. Scale of Measurement = Nominal, Ordinal, Interval, Ratio54. 4. Descriptive Statistics, Inferential Statistics55. 5. Null Hypothesis (Ho), Alternative Hypothesis (Ha)56. 6. Normal distribution57. 7. Non Parametric Statistics เช่น Chi-square distribution58. 8. Chi-Square test ของ Observed 2 ข้อมูล และ Expected59. 9. Chi-Square test 2x2 Table, Row Column (Crosstabs)60. 10. Relative Risk, Odds Ratio61. 11. Parametric Statistics เช่น T test62. 12. ANOVA Analysis of Varianceแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย• ทฤษฎีการเรียนรู้ Learning Theory• กระบวนการเรียนรู้• พุทธิพิสัย Cognitive Domain• จิตพิสัย Affective Domain• ทักษะพิสัย Psychomotor Domain• สมรรถนะ Competency• กระบวนทัศน์ Paradigm• พฤติกรรมมนุษย์ Behavior• การแก้ปัญหา Solve Problem• ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking• แรงจูงใจ Motives• ทัศนคติ Attitude• ความเป็นผู้นำ Leadership• มนุษยสัมพันธ์ Human Relations• เชาว์อารมณ์ EQ• ความเครียด Stress• บุคลิกภาพ Personality• ความรู้คุณค่าในตัวเอง Self-Esteem• พลังแห่งการหยั่งรู้ Intuitive Power• สุขภาพจิต Mental Health• อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ• ศิลปแห่งสนทนา Dialogue• จิต Mind• พลังจิต (Gsychergy)• จิตใต้สำนึก Subconscious• ความกล้าความกลัว• ความรู้สึกใกล้ชิด Immediacy• เครือข่าย Networking• ข่ายใยชีวิต Web of Life• สมอง Brain• หัวใจพุทธศาสนา