Menu

ประชาสัมพันธ์​

ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

รศ.ดร.ธีระวุฒิ เอกะกุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (ปริญญาเอก)

ผศ.ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (ปริญญาโท)

เอกสารวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี

https://www.tci-thaijo.org/