Menu

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2561หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2561