Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

สถิติขั้นสูง(Advanced  Statistics) ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ .ดร.เบญจา  ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์

การปฏิบัติการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค KWL – Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กัญทิมา  บุญเฉลียว

การปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ โดยการเขียน Mind Mapping สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ฉลาด  ธรรมวงศ์

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ในวิชาฟิสิกส์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปัญญา  สัมพะวงศ์

การปฏิบัติการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา โดยใช้วิธีการสอนเพื่อการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจันลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พรชัย  เกตุทองดี

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มลฤดี  รัตโน

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  มุทิตา  เหล่าบุตรสา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลโดยการวิเคราะห์อภิมาน ยมนา  ชนะนิล

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อุรา  ทุมเมฆ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Research and Development for Thinking Skills) วิหาญ  พละพร

การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขัตติยา  น้ำยาทอง

การวิจัยแบบผสานวิธี รูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะการบริหารจัดการของหัวหน้า กศน.ตำบล ธนวัฒน์  คงเมือง

การวิจัยและพัฒนา : องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เยาวรักษ์  ทองพุ่ม

การวิจัยแบบผสานวิธี : แนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นภดล  คำเติม

การวิจัยและพัฒนา..สู่การจัดการเรียนการสอน ณัฐวดี  วังสินธ์

การพัฒนาวิธีการประมาณข้อมูลสูญหายโดยการถ่วงน้ำหนักแบบวนซ้ำด้วยวิธีของแจ็คไนฟ์และการวิเคราะห์การถดถอย จำลอง วงษ์ประเสริฐ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม