Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

บรรยายพิเศษ  การออกแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน : เรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

การวิจัยเชิงประเมิน : หลักการและการประยุกต์ใช้ ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

บทความวิจัย การปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กานดา  ลุลอบ

การพัฒนาตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พันจ่าเอกชโยดม  มะเสนะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือสาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ พิฑูรย์  บุ้งทอง

การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุพัตรา  มาพงษ์

การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านระเว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไสว  โพธิ์ไทร

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จิมลอน  คูณทา

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักศึกษาแพทย์แผนไทยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิรุธน์  บัวงาม

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัยชั้นประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียบ้านท่าบ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 มณเฑียร  คละเครือ

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน เปรมจิต  มอร์ซิง