Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

บรรยายวิจัย การวิจัยเชิงอนาคต: แนวโน้มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าโดยใช้เทคนิคEDFR ปนัดดา  กอมณี

ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขวัญเรือน  หนูย้อย

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 คุณัญญา  บุ้งทอง

การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทนงศักดิ์  พรมแพง

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ฉันทนา  แก่นบุตร

การปฏิบัติการการสอนซ่อมเสริมโดยความร่วมมือของผู้ปกครอง เรื่อง การอ่านการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ฐปะนีย์  บุราไกร

การปฏิบัติการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วราภรณ์  คำล้าน

การศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วารุณี  ผลเพิ่มพูล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีนิสัยรักการทำงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อะมาวะสี  จันทร์ผ่อง 

สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง