Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทความพิเศษ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสาน รัตนะ  บัวสนธิ์

บทความวิชาการ การวิจัยและพัฒนา: ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ณัฐพล  พรมลี

บทความวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโดยใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส์เกษร  พันคู

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 เหล่าเสือโก้ก (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จิตติมา  สินปรุ

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทองพันธ์  หินขาว

การพัฒนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นารี  ชินสอน

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ พิชญา  สืบนุการณ์

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยกลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สุภาพ  เลิศกิ่ง

ปัจจัยเชิงจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อดุลย์  ย่าพรหม

การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา สุดาวดี  ลิ้มไพบูลย์