Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

บทความวิชาการ

การใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยทางการพยาบาล
ณิชาภัทร  มณีพันธ์

บทความวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22
ฑิฆัมพร  กฤตาคม และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยใช้
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3
โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3
ณภาภัช  แสนบุญเรือง  และอารี  หลวงนา

การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นงคราญ  คำลอย และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกแบบวัตถุ 3 มิติด้วยโปรแกรม Pro/Desktop ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29

นภาพร  บัวทอง, ดำรงค์ฤทธิ์  วิบูลกิจธนากร และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนและตัวเลข โดยใช้
การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

ปวีณา  ตังนู และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของ Angelo and Cross

ไพศาล  แก่นบุตร และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การปฏิบัติการพัฒนาพหุปัญญา โดยใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

มณีรัตน์  เส็งสมวงศ์  และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2

มะนู  ทองน้อย และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้คำถามโดยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น
ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาที่ 23 เหล่าเสือโก้ก (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
ศักดิ์  สินปรุ และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโนนจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5

สายทอง  เชื้อพงษ์ชูชีพ  ประทุมเวียง และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายตะวัน  ทองสรรค์, พีระพล ศิริวงศ์ และประสาร  ไชยณรงค์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชมพู  มาหา, ชาญชัย  สุกใส และประสาร  ไชยณรงค์

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน โดยใช้โปรแกรม GSP ที่เน้น
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วรรณธนากร  อังฉกรรจ์, เผ่าไทย  วงศ์เหลา และพีระพล  ศิริวงศ์

รูปแบบการประเมินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศึกษาพิเศษ
อนันต์  แก้วตาติ๊บ, เกียรติสุดา  ศรีสุข, อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ และสมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรน์