Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความวิทยานิพนธ์

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กุสุมาลย์  สมประสงค์  เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปิ่นแก้ว  ธนาธิบดี เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปราณี  ค่อมบุญ และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ภักดิ์วิภา  สมเพ็ง ชวนชัย  เชื้อสาธุชน  และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

การปฏิบัติการเขียนร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
 ยุพาพร  ธรรมจารึก และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PICA วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 3 รัศมี  เรือนเจริญ และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิชญ์มนต์  มุกธวัตร  ชวนชัย  เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้เกมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรัญลักษนา  ศิริมา และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เอ็กซ์เซล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้สื่อวิดีโอสาธิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สมพงษ์  แสงกล้า และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 อมรพรรณ  เวียงจันทร์ และธีรวุฒิ  เอกะกุล  

องค์ประกอบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ชัยยา  นาถาดทอง ชาญชัย สุกใส และประสาร  ไชยณรงค์ 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อุไรวรรณ  มวลสุข ชาญชัย  สุกใส  และประสาร  ไชยณรงค์ 

ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนามาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นันทนา  เทพเที่ยง กาญจนา  สิริกุลรัตน์ ฉัตรชัย  เครืออินทร์  

 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาดนตรีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปฐมพงษ์  ธรรมลังกา และชัยพฤกษ์  เมฆรา