Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทความวิทยานิพนธ์ 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ขวัญตา บุญเหลาและอมรรัตน์ พันธ์งาม

การปฏิบัติการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 3Ps และแบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จงจิตร โทนุการ และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

การปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การประเมินแฟ้มสะสมงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ธานี บุตรอุดม เสนอ ภิรมจิตรผ่องและอัญชนา เฉียงขวา

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท ควบคู่กับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นันทพร ใจอุ่น และอมรรัตน์ พันธ์งาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน ปาจารีย์ แสงศรี และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน ปิยพร พิมพ์บุญมา และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิลาวัลย์ ศรมณีและเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สมร สายแวว และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะ : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน สาคร แสวงหา และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุกัญญา บุญหยาด ชวนชัย เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ควบคู่กับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สุพรรณษา สุริยะกมล และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุภาพร น้อยแก้ว ชวนชัย เชื้อสาธุชนและเชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน สุภาวดี สมบัติ และ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนึกภาพโดยใช้โปรแกรมเดอะจีออเมเตอร์สเก็ตแพตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สวจี นูรักษา และอมรรัตน์ พันธ์งาม

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด สมชาติ สมปัญญา กฤตพล วิศิษฎ์ศิลป์ ภคิน ไชยช่วย และนิธิ ปรัสรา