Menu

ชื่่อปริญญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
Doctor of Philosophy Program in Research Methodology

ปรัชญาของหลักสูตร

 “ ผู้นำทางวิชาการด้านการวิจัยในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในสาขาวิชาอย่างเชี่ยวชาญ “

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิจัย หรือสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นชอบให้สมัครได้
2.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบสัมภาษณ์

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น
 – วิชาเอกบังคับ 9  หน่วยกิต
 – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
 – วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน

วิชาเอกบังคับ

1. สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
2. การออกแบบวิจัยขั้นสูง
3. สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัย

วิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การวิจัยผสานวิธี
4. การวิจัยดิจิทัลขั้นสูง
5. การพัฒนาเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
6. การวิจัยท้องถิ่นขั้นสูง

กลุ่มวิชาสถิติ
1. การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับข้อมูลจัดประเภท
2. การวิจัยโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
3. การวิจัยเหมืองข้อมูล

ระบบการศึกษา

ภาคพิเศษ วันเสาร์และวันอาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคพิเศษ        ประมาณ        322,000     บาท

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย

1.  รศ.ดร. ธีรวุฒิ เอกะกุล                     ประธานกรรมการ
2.  รศ.ดร. จำลอง วงษ์ประเสริฐ           กรรมการ
3.  ผศ.ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม                 กรรมการ
4.  อ.ดร. ปาริชาต  รัตนราช                  กรรมการ
5.  ผศ.ดร. มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม      กรรมการและเลขานุการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นักวิจัยอิสระ
4. นักวิชาการอิสระ

กำหนดการรับสมัคร

สอบคัดเลือกและเปิดภาคเรียน

จำหน่ายคู่มือการสมัครและรับสมัคร
เดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี

ขั้นตอนในการสอบคัดเลือก เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เริ่มการเรียนการสอน ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร , Transcript , ใบรับรองคุณวุฒิ อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1   นิ้ว  จำนวน  3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน    1   ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน/หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ  1   ฉบับ

สถานที่สมัคร

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
โทร. 045-352097   Fax. 045-352120  หรือ  www.graduate.ubru.ac.th

ผู้ประสานการรับสมัคร
คุณสุภาพร    บุตรศรี
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
โทร. 045-352000-29 กด 6 ต่อ 3011 หรือ 0866506463