คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  

      คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
     
thb 1374218945 v1        รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล
       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
ป.ตรี
   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

   
ป.โท
   ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
ป.เอก
   กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
 

        ศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ
        กรรมการบริหารหลักสูตร

ป.ตรี
   วท.บ. (สถิติประยุกต์)
   สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ป.โท
   วท.ม. (สถิติประยุกต์)   
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ป.เอก
   ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     
thb 1374218988 v1 4           ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง
        กรรมการบริหารหลักสูตร
  

ป.ตรี
    ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ป.โท
    ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ป.เอก

    ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

     
          อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์
        กรรมการบริหารหลักสูตร

ป.ตรี
   วท.บ. (จิตวิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ป.โท
   ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ป.เอก
   วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     
  narongrit           อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
        กรรมการบริหารหลักสูตร

ป.ตรี
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ป.โท
   ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ป.เอก
   ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
 mmmm         อ.ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม 
        กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร    

ป.ตรี
   คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
   วิทยาลัยครูสุรินทร์
   
ป.โท
   ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป.เอก
   ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่