RSS
การประชุมปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 256
การประชุมปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 256 (10)
งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจาน วันที่ 15 ธันวาคม 2561
งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจาน วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (8)
โครงการจัดการความรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 61
โครงการจัดการความรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 61 (12)
ศึกษาดูงาน มรภ.กาญจนบุรี 21 พ.ย. 61
ศึกษาดูงาน มรภ.กาญจนบุรี 21 พ.ย. 61 (4)
งานอบรมจริยธรรม 3-4 พ.ย. 61
งานอบรมจริยธรรม 3-4 พ.ย. 61 (15)
โครงการ/กิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561
โครงการ/กิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561 (22)
การประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 (28-29 มิถุนายน 2561)
การประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 (28-29 มิถุนายน 2561) (17)
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมเตรียมความพร้อมรุ่นที่ 7 และทบทวนผลการเรียนรุ่นที่ 6
โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรุ่นที่ 7 และทบทวนผลการเรียนรุ่นที่ 6 (61)
งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560  ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2560
งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2560 (140)
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก) เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก) เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (28)
งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (34)
มุทิตาจิต อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์
มุทิตาจิต อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ (146)
ประชุมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2560
ประชุมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2560 (19)
โครงการการจัดการความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
โครงการการจัดการความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 (169)
งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต 21 มกราคม 2560
งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต 21 มกราคม 2560 (146)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  วงรอบปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2559  ณ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (8)
คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2559
คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2559 (11)
โครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสุตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิตัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 5 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสุตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิตัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 5 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 (32)
ไหว้ครู59
ไหว้ครู59 (8)
โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (19)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดินทางเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยนเรศวร. จังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดินทางเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยนเรศวร. จังหวัดพิษณุโลก (7)
โครงการร่วมงานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 24  ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูร  ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559
โครงการร่วมงานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 24 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูร ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 (25)
ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีครั้งที่ 1 (73)
โครงการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์รุ่นที่4 วันที่26-27กันยายน58
โครงการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์รุ่นที่4 วันที่26-27กันยายน58 (28)
โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5 ภาคปกติ
โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5 ภาคปกติ (18)
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 3
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 3 (68)
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2 (86)
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1 (18)
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (12)
วัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วัดผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (28)
ภาพพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์
ภาพพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ (22)
ภาพโครงการ วช
ภาพโครงการ วช (37)
(กลางวัน)งานคืนสู่เหย้าชาววิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(กลางวัน)งานคืนสู่เหย้าชาววิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (48)
(กลางคืน)งานคืนสู่เหย้าชาววิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ
(กลางคืน)งานคืนสู่เหย้าชาววิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ (43)
การสัมมนาเชิงวิชาการ  โดย ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์
การสัมมนาเชิงวิชาการ โดย ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ (15)
ประชุมสัมมนานานาชาติ
ประชุมสัมมนานานาชาติ "การวิจัย วัดผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 " ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (32)
สายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ครั้งที่1
สายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ครั้งที่1 (34)
ภาพเข้าร่วมฟังบรรยา 22 สิงหาคม 2556
ภาพเข้าร่วมฟังบรรยา 22 สิงหาคม 2556 (17)
ภาพเข้าร่วมฟังบรรยา 23 สิงหาคม 2556
ภาพเข้าร่วมฟังบรรยา 23 สิงหาคม 2556 (11)
งานไหว้ครู สาขาวิจัยและประเมินการศึกษา
งานไหว้ครู สาขาวิจัยและประเมินการศึกษา (30)
Powered by Phoca Gallery