แนวทางการเขียนบทความวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์

แนวทางการเขียนบทความวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์  ดังนี้