วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี

s1             s2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 

   
s22   s3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2   ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
     
cover 57-3   P5 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2   ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
     
s42   v5 1 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2   ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
     
5.2    6-1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2    ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
     
cover 60-2    
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2