กองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation

เจ้าของ

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ปรึกษา                        

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล               คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ                                      

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  วงศ์ประเสริฐ        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย               วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ                คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  สร้อยน้ำ               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  เรืองตระกูล         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  ศรีสะอาด           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.รสวลีย์  อักษรวงศ์                       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม                คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม                    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

            เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา ด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

กำหนดออกวารสาร   ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม