ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

ที่

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

สังกัดหน่วยงาน

1

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี  อ่อนสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

8

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี