วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

สภาพปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

จีรนันท์  พูลสวัสดิ์, ฬิฏา  สมบูรณ์, ธิดารัตน์  พานพ่วง และณัฐฐินุช  จุยคำวงศ์

 

บทความวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

วรรณภา  สายมาตย์, ธีรวุฒิ  เอกะกุลและจำลอง  วงษ์ประเสริฐ

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

นางวิไลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์, บวร  ไชยษา และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ขัตติยา  จันสอน, ปาริชาต  รัตนราช และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบ 5W1H ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประพิณ  เกษมสุข, ชญาดา  ดานุวงศ์ และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนะ สีนาสันต์,ปาริชาต  รัตนราชและเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณภัทธิรา  พิศวงษ์,เสนอ  ภิรมจิตรผ่องและนันทวัน  ทองพิทักษ์

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณัชชา  สวัสดิ์ทา,วัชรินกร  เมฆลา,และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ธีรารัตน์  พิกุลศรี, เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน

ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รุ่งอรุณ  คูณแก้ว, เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

บทความวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

ความสอดคล้องของคุณลักษณ์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยกับรูปแบบคุณลักษณ์ของคนไทยที่สังเคราะห์ขึ้น ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง

นวัตกรรมการนิเทศ การประเมินการปฏิบัติวิชาชีพครูและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุรางคนา ฤกษ์สมบูรณดี, ศรีวิไล พลมณี, นันทิยา แสงสิน และเสาวนิตย์ เจริญชัย

โมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี พิมุกต์ สมชอบ

รูปแบบคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช

สภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชา กีฬาวอลเลย์บอล โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สัตยาพร  แฝงลาภ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ณัฐวุฒิ  บาศรี และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนากระแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สุพิณญา เหล็กเพ็ชร  เสนอ ภิรมจิตรผ่อง และสุนทร วรหาร

การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการในรายวิชาการงานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือผ่านกระบวนการสอน 5 STEPs สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นิยม  ทองทับ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

 ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานใต้ ที่มีลักษณะงานต่างกัน ธานินท์  บัวทอง และรสวลีย์  อักษรวงศ์

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทความวิทยานิพนธ์ 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ขวัญตา บุญเหลาและอมรรัตน์ พันธ์งาม

การปฏิบัติการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ 3Ps และแบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จงจิตร โทนุการ และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

การปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การประเมินแฟ้มสะสมงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ธานี บุตรอุดม เสนอ ภิรมจิตรผ่องและอัญชนา เฉียงขวา

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท ควบคู่กับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นันทพร ใจอุ่น และอมรรัตน์ พันธ์งาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน ปาจารีย์ แสงศรี และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน ปิยพร พิมพ์บุญมา และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิลาวัลย์ ศรมณีและเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สมร สายแวว และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะ : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน สาคร แสวงหา และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุกัญญา บุญหยาด ชวนชัย เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ควบคู่กับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สุพรรณษา สุริยะกมล และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุภาพร น้อยแก้ว ชวนชัย เชื้อสาธุชนและเชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน สุภาวดี สมบัติ และ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนึกภาพโดยใช้โปรแกรมเดอะจีออเมเตอร์สเก็ตแพตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สวจี นูรักษา และอมรรัตน์ พันธ์งาม

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด สมชาติ สมปัญญา กฤตพล วิศิษฎ์ศิลป์ ภคิน ไชยช่วย และนิธิ ปรัสรา

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทความวิทยานิพนธ์

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 กมลรัตน์  นักพรรษาและอมรรัตน์  พันธ์งาม

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของ Polyaธัญญพัทธ์  รติกุลฐิตินันท์ และรสวลีย์  อักษรวงศ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ธิดาทิพย์  อุทธาและรสวลีย์  อักษรวงศ์

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปวีณา  วงเวียน และธีรวุฒิ  เอกะกุล

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1 พนิตา  รวมธรรม  ชวนชัย  เชื้อสาธุชนและเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ภาวนา  แดนดี  เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง และชวนคิด  มะเสนะ

การปฏิบัติการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุตตา  ตะบองทอง และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การพัฒนาทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รัตน์วดี  ทองมนต์และธีรวุฒิ   เอกะกุล

การพัฒนาแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันลี  หมุนอุดม และรสวลีย์  อักษรวงศ์

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์อภิมาน วิลาวัณย์  แก้วสิงห์ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความพร้อมทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สุนารี  วันนา และรสวลีย์  อักษรวงศ์

การพัฒนาชุดฝึกเป่าแคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร  ธีรราช ทองหลาง และมนัส วัฒนไชยยศ

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความวิทยานิพนธ์

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กุสุมาลย์  สมประสงค์  เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปิ่นแก้ว  ธนาธิบดี เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปราณี  ค่อมบุญ และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ภักดิ์วิภา  สมเพ็ง ชวนชัย  เชื้อสาธุชน  และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

การปฏิบัติการเขียนร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
29
 ยุพาพร  ธรรมจารึก และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PICA วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 3 รัศมี  เรือนเจริญ และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิชญ์มนต์  มุกธวัตร  ชวนชัย  เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้เกมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สรัญลักษนา  ศิริมา และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เอ็กซ์เซล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้สื่อวิดีโอสาธิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สมพงษ์  แสงกล้า และธีรวุฒิ  เอกะกุล 

การปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 อมรพรรณ  เวียงจันทร์ และธีรวุฒิ  เอกะกุล  

องค์ประกอบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี ชัยยา  นาถาดทอง ชาญชัย สุกใส และประสาร  ไชยณรงค์ 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อุไรวรรณ  มวลสุข ชาญชัย  สุกใส  และประสาร  ไชยณรงค์ 

ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนามาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นันทนา  เทพเที่ยง กาญจนา  สิริกุลรัตน์ ฉัตรชัย  เครืออินทร์  

 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาดนตรีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปฐมพงษ์  ธรรมลังกา และชัยพฤกษ์  เมฆรา