วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บทความวิชาการ
คุณธรรม : การสอนสุขศึกษา: การส่งเสริมสุขภาพ  
กนกวรรณ  อังกสิทธิ์

บทความวิทยานิพนธ์

 

การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28

ชนิดาพร  ดวงแสงและอมรรัตน์  พันธ์งาม

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3

ภาชิตา  บุรีพันธ์ และรสวลีย์  อักษรวงศ์

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นวลละออง  สุดาศักดิ์ ชวนชัย  เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์

ปรียา  สิถิระบุตร และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
ศศิธร  ทิมโพธิ์กลาง ชวนชัย  เชื้อสาธุชน และเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

 

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูสายผู้สอน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยโสธร
อรวรรณ  สายกระซิบ และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค K-W-D-L
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

อุบล  บุญจูง และธีรวุฒิ  เอกะกุล

 

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กฤติยาณี  รู้สุข เผ่าไทย  วงศ์เหลาและประสาร  ไชยณรงค์

การพัฒนาชุดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2

ระฑิยา  อังคุระษี ชาญชัย  สุกใส และพีระพล  ศิริวงศ์

การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่องของไหลรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
สมัย  บัวหยาด และคัชรินทร์  เวชชากุล

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำเนียร  ไตรมาตร อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ ชูชีพ  พุทธประเสริฐ และเกียรติสุดา  ศรีสุข