สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจาปีการศึกษา 2558 DOWNLOAD

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555

DOWNLOAD

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD