Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทความวิทยานิพนธ์

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 กมลรัตน์  นักพรรษาและอมรรัตน์  พันธ์งาม

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของ Polyaธัญญพัทธ์  รติกุลฐิตินันท์ และรสวลีย์  อักษรวงศ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ธิดาทิพย์  อุทธาและรสวลีย์  อักษรวงศ์

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปวีณา  วงเวียน และธีรวุฒิ  เอกะกุล

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1 พนิตา  รวมธรรม  ชวนชัย  เชื้อสาธุชนและเชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ภาวนา  แดนดี  เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง และชวนคิด  มะเสนะ

การปฏิบัติการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุตตา  ตะบองทอง และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การพัฒนาทักษะการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รัตน์วดี  ทองมนต์และธีรวุฒิ   เอกะกุล

การพัฒนาแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันลี  หมุนอุดม และรสวลีย์  อักษรวงศ์

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์อภิมาน วิลาวัณย์  แก้วสิงห์ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความพร้อมทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สุนารี  วันนา และรสวลีย์  อักษรวงศ์

การพัฒนาชุดฝึกเป่าแคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร  ธีรราช ทองหลาง และมนัส วัฒนไชยยศ