Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

บทความวิทยานิพนธ์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

ความสอดคล้องของคุณลักษณ์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยกับรูปแบบคุณลักษณ์ของคนไทยที่สังเคราะห์ขึ้น ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง

นวัตกรรมการนิเทศ การประเมินการปฏิบัติวิชาชีพครูและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุรางคนา ฤกษ์สมบูรณดี, ศรีวิไล พลมณี, นันทิยา แสงสิน และเสาวนิตย์ เจริญชัย

โมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี พิมุกต์ สมชอบ

รูปแบบคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช

สภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชา กีฬาวอลเลย์บอล โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สัตยาพร  แฝงลาภ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ณัฐวุฒิ  บาศรี และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนากระแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สุพิณญา เหล็กเพ็ชร  เสนอ ภิรมจิตรผ่อง และสุนทร วรหาร

การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการในรายวิชาการงานอาชีพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือผ่านกระบวนการสอน 5 STEPs สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นิยม  ทองทับ และณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

 ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานใต้ ที่มีลักษณะงานต่างกัน ธานินท์  บัวทอง และรสวลีย์  อักษรวงศ์