Menu

วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

สภาพปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

จีรนันท์  พูลสวัสดิ์, ฬิฏา  สมบูรณ์, ธิดารัตน์  พานพ่วง และณัฐฐินุช  จุยคำวงศ์

 

บทความวิทยานิพนธ์

การปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

วรรณภา  สายมาตย์, ธีรวุฒิ  เอกะกุลและจำลอง  วงษ์ประเสริฐ

การปฏิบัติการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

นางวิไลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์, บวร  ไชยษา และเสนอ  ภิรมจิตรผ่อง

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ขัตติยา  จันสอน, ปาริชาต  รัตนราช และอมรรัตน์  พันธ์งาม

การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์แบบ 5W1H ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประพิณ  เกษมสุข, ชญาดา  ดานุวงศ์ และธีรวุฒิ  เอกะกุล

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนะ สีนาสันต์,ปาริชาต  รัตนราชและเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณภัทธิรา  พิศวงษ์,เสนอ  ภิรมจิตรผ่องและนันทวัน  ทองพิทักษ์

การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณัชชา  สวัสดิ์ทา,วัชรินกร  เมฆลา,และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง

ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ธีรารัตน์  พิกุลศรี, เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน

ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รุ่งอรุณ  คูณแก้ว, เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน และชวนชัย  เชื้อสาธุชน