Menu

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

ติดต่อสอบถาม

  •     บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 31) ชั้น1 สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  •     เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  •      โทร. 045-352000-29 กด 6 ต่อ 3011 หรือ  083-7355018
  •     อีเมล์ : supaporn.b@ubru.ac.th