การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2561หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2561

TQR

โครงการ/กิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2561