Menu

ชื่่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิจัยและประเมินผลการศึกษา )
DOCTOR OF PHILOSOPHY ( EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION )

ปรัชญาของหลักสูตร

 “ ผู้นำทางวิชาการด้านการวิจัยและประเมินผลในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในสาขาวิชาอย่างเชี่ยวชาญ “

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับรองโดยต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา กรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชายอมรับ
2.ผู้เข้าศึกษาที่มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการวิจัยและประเมินผล/หรือไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระเบียบวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และรายวิชาหลักการประเมินทางการศึกษา หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาโทมาก่อนและผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาดังกล่าวเพื่อปรับพื้นฐาน

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบข้อเขียน ( พื้นฐานการวิจัย , วัด-ประเมินผล , สถิติ )
2. สอบสัมภาษณ์
3. ข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น
1. วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า   24      หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์                            36      หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน

วิชาเอกบังคับ

1. ทฤษฎีการประเมินและการประยุกต์
2. สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
4. หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมินผล
5. สัมมนาการวิจัยและประเมินผล

วิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การวิจัยเชิงอนาคต
4. การวิจัยผสานวิธี
5. สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง
6. การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับข้อมูลจัดประเภท
7. ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

กลุ่มวิชาประเมินผล
1. การประเมินอภิมาน
2. การประเมินแบบร่วมมือ
3. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลขั้นสูง
4. การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
5. การประเมินผลกระทบของโครงการทางการศึกษา

ระบบการศึกษา

ภาคปกติและภาคพิเศษ

ระบบการศึกษาและเวลาเรียน

ภาคปกติ       วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคพิเศษ     วันเสาร์และวันอาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ         ประมาณ        110,000       บาท
ภาคพิเศษ        ประมาณ        388,400     บาท

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1.  รศ.ดร. ธีรวุฒิ      เอกะกุล                     ประธานกรรมการ
2.  รศ.ดร. จำลอง    วงษ์ประเสริฐ             กรรมการ
3.  ผศ.ดร. รสวลีย์   อักษรวงศ์                   กรรมการ
4.  อ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม                   กรรมการ
5.  ผศ.ดร. มาลีรัตน์  ขจิตเนติธรรม           กรรมการและเลขานุการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย
2. นักประเมินทางการศึกษา
3. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ผู้ประเมินภายนอก
5. นักวิชาการทางการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ในสถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดการรับสมัคร

สอบคัดเลือกและเปิดภาคเรียน

จำหน่ายคู่มือการสมัครและรับสมัคร
เดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี

ขั้นตอนในการสอบคัดเลือก เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เริ่มการเรียนการสอน ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร , Transcript , ใบรับรองคุณวุฒิ อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1   นิ้ว  จำนวน  3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน    1   ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน/หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ  1   ฉบับ
5. ข้อเสนอโครงการวิจัย 1  เรื่อง ( นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ )

สถานที่สมัคร


สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
โทร. 045-352097   Fax. 045-352120  หรือ  www.graduate.ubru.ac.th

ผู้ประสานการรับสมัคร

คุณสุภาพร    บุตรศรี
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
โทร. 045-352000-29 กด 6 ต่อ 3011
หรือ 080-4695400 / 083-7355018